.ףדה תיתחתב תמגרותמ העדוהה

הזמנה להרצאה / האצרהל הנמזה
םיחמומה רוביצל הצרי קרוי וינמ ןוסניול 'פורפ גולוכיספ-גולוריונה
האצרהה .הדימלה ייוקיל תאופרב ךרדה תוצירפ לע בחרה רוביצלו
ךוניחל רפסה תיב שארכ ןהיכש זר ןהכ ןבואר 'פורפ ידי לע הנמזוה
.היגולוכיספל האופר ןיבש םיניינע רקוחו ,תירבעה הטיסרבינואה לש
תשיח ירבאלו םולברצל הדימל ייוקיל ןיב רשקה תא ריבסי ןוסניול 'פורפ
.ןילטירהמ תוחפ תונכוסמו רתוי תוליעי תופורת לעו תימינפה ןזואבש בחרמה
היגלב תיבב ,20:00ב רבמטפסל ישישה ,'ד םויב םייקתת האצרהה
.םילשוריבש םר תעבגב הטיסרבינואה סופמקבש
.המיענ הנזאה